Förslag om snöröjningen – efter öppet möte

Med två vintrar bakom oss som gett rikliga mängder av snö har satt vår kommuns snöröjning på prov. I jämförelse med andra kommuner i vår storlek har det gått relativt bra, men det finns fortfarande vissa brister som vi ansvariga politiker måste agera på. Det är viktigt att vi politiker tar vårt ansvar och höjer ambitionen för snöröjningen så att vi gör Örebro mer tillgängligt för medborgarna.

På det öppna möte som Örebro kommun bjöd in till igår (tisdag) fördes massor av synpunkter och förslag fram. De mest konkreta (t ex dålig snöröjning på den och den gatan) antecknades av tjänstemännen från Tekniska Förvaltningen som går igenom dem och följer upp detta. Jag har gått igenom övriga synpunkter (som jag hann anteckna, alla förslag noterades av tjänstemännen som jobbar vidare med dem) och i huvudsak så går de att dela in i tre punkter:

  • Det behövs mer resurser till snöröjningen.
  • Parkeringsreglerna behöver ändras.
  • Prioritering av gång och cykelvägar.

Men dessutom är det tre punkter som jag tror är nödvändiga om vi ska kunna öka förtroendet för snöröjningen och bidra till bättre framkomlighet i Örebro:

  • Ökade informationsinsatser. Mycket av kritiken mot snöröjningen handlar om bristen på information. Kommunen måste bli bättre på att informera medborgarna om vilka riktlinjer som finns, vilka gator som prioriteras vid snöröjningen och vart man kan vända sig med sina klagomål. Kommunen får mer kunskap om vart det finns brister och medborgarna vet vart man kan förvänta sig tillgänglighet.
  • Erbjud fastighetsägare hjälp med snöröjningen. Gator i anslutning till privata fastigheter är idag inte kommunens ansvar. Men vi har helhetsansvaret för att hålla staden tillgänglig. Idag varierar kvalitén på skottningen beroende på vem som är utföraren. Därför bör kommunen erbjuda alla fastighetsägare att sköta skottning och sandning mot betalning.
  • Förbättra samordningen av snöröjningen. Idag är det både offentliga och privata aktörer som utför snöröjningen. Ju fler som plogar längs en sträcka ju större är risken att den ena plogen skapar en vall mot en annan gata eller att man blockerar till exempel en busshållplats. Därför behövs bättre samordning, kanske genom en särskilt utsedd snöröjningssamordnare som har den övergripliga bilden så att vi motverkar plogningar som krockar med varandra.

Några frågor som sedan togs upp av de örebroare som var på mötet (följt av mina förslag):

”Resurserna räcker inte till, satsa mer!”, ”Höja ambitionen jämfört med andra kommuner”, ”Fler väghyvlar behövs!”, ”Det kostar med skador, olyckor, bilskador också – lönsamt att röja bättre”, ”Kvaliteten på snöröjningen måste förbättras, på sina ställen finns för stora brister. Vilka krav ställer man på snöröjarna? Kravspecifikation?”, ”Problem med trafiksäkerheten, man ser inte över snöhögarna!”, ”Forsla bort mer snö, även utanför centrum”, ”Avrinningen kommer att bli ett problem även i år: öppna vägbrunnarna (snöröjarna måste veta var brunnarna finns)”

  • Det behövs mer resurser till snöröjningen. Om vi ska uppfylla målet med en tillgänglig stad för alla och förbättra snöröjningen krävs ökade resurser. Tillgänglighet och framkomlighet är en rättighetsfråga, men också en förutsättning för tillväxt i Örebro. Därför behöver politiken tillföra mer pengar till tekniska förvaltningen så att kvalitén höjs.

”Upprätthåll datumparkering och parkeringsförbud”, ”Genomfartslederna, varför har man inte datumparkering vintertid? Idag är det städnatt på ena sidan”

  • Ändrade parkeringsregler. Parkerade bilar utgör ett hinder för att genomföra en effektiv snöröjning. Därför bör kommunen oftare införa till exempel tillfälliga parkeringsförbud så att röjningen underlättas men som samtidigt inte begränsar möjligheterna för bilister att ha en plats för sin bil. Felparkerade bilar bör i högre grad forslas bort om de hindrar snöröjningen.

”Snöhögar på gångvägar så man inte kommer fram med rullator”, ”Lägg mindre resurser på mindre gator, prioritera gångtrafiken!”, ”Svårt när cykel o bilväg ska samsas och gatan är dåligt röjd”, ”Dålig snöröjning runt Marklyckan och andra äldreboenden”

  • Kommunen ska prioritera cykel och gångvägar. Det måste gå att ta sig fram i staden utan att vara beroende av bil. Örebro är en fantastisk cykelstad, och det ska den vara året runt. Kommunen bör även prioritera områden där många äldre bor men även kring skolor och förskolor. Det innebär också att vi behöver ploga mer och djupare. I Örebro röjer vi cykel- och gånghuvudleder vid 3-5 cm snö, i Linköping röjer de vid 1cm. Genom att ändra riktlinjerna och komma ut tidigare med plogbilarna kan vi få bort snön och göra cykelleder och gångbanor mer tillgängliga.