Imponerande lista för ett växande Örebro (som oppositionen inte vill låtsas om)

Den politiska oppositionen i Örebro (Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna) ägnade huvuddelen av onsdagens Kommunfullmäktige till att kritisera den styrande majoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna). Det gör de rätt i, det är deras uppgift.

Men det är lite trist när kritiken är osaklig och – ibland – osann. Rätt ofta är kritiken motstridig också: vi får höra både ”det fattas inga beslut” och ”besluten fattas i hemlighet”. Inget av det är sant: det fattas massor av beslut och processerna är mer öppna än de någonsin tidigare varit. Några exempel:

 • För första gången någonsin är oppositionen med på föredragningarna inför att dagordningen för Kommunstyrelsen fastställs.
 • Nu är sammanträden med Programnämnd Samhällsbyggnad (PNSB) öppna för alla som vill lyssna (det var de inte tidigare).
 • Numera får oppositionen i PNSB hela listorna med de upprag som majoriteten ger till förvaltningen (så öppet var det senast S ledde nämnden, när MP ledde blev listorna hemliga).
 • Numera informerar den politiska ledningen i PNSB oppositionen om ärenden som är på gång (så skedde inte under MP-ledningen).
 • I stora långsiktiga frågor diskuterar vi alltid med åtminstone oppositionsledarna (i allmänhet moderater).

Och dessutom fattas massor av beslut runtom i kommunen, och den styrande majoriteten driver på med hundratals uppdrag till den kommunalan organisationen. Jag ‘roade mig’ med att gå igenom dagordningarna från Programnämnd Samhällsbyggnad (PNSB) sedan den styrande majoriteten bildades i nämnder och styrelser (1/9).

Här räknar jag bara upp beslut, större frågor och liknande (alltså inte alla rapporter, informationer, skrivelser eller liknande). På varje sammanträde är det till exempel rapport och diskussion om stadsbusstrafiken.

Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 6/9 2011:

 • Investeringsplan för kommande år
 • Fritidsgård i Odensbacken, tillfällig förstärkning
 • Öppet fjärrvärmenät, remissvar
 • Vätternvatten, projekt för att säkra Örebros framtida vattenförsörjning
 • Fisktorget, samråd om en framtida ombyggnad (första diskussion)
 • Flextrafik, utredning om utveckling
 • Boendeplanering i Örebro kommande år
 • Trafikplanen, arbete och styrgrupp
 • Remiss om tågtrafik mellan Örebro och Nora (beredning för senare beslut)
 • Förändringar i projektet kring nytt resecentrum
 • Uppföljning av Översiktsplanen
 • Försäljning av mark till Botrygg Bygg AB utgick för ordentlig beredning innan beslut
 • Krav på hårda energikrav vid försäljning av mark utgick för ordentlig beredning innan beslut

Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 4/10 2011:

 • Remiss om färdtjänst (från regeringen)
 • Styrgrupp för Biokoll (förändringarna inom kollektivtrafiken) las ner för att förtydliga ansvar och beslutsprocess
 • Fisktorget, samråd om en framtida ombyggnad (fortsatt diskussion)
 • Remiss om tågtrafik mellan Örebro och Nora
 • Äldreomsorgsplan, remissvar
 • Vattenplan, arbetet och styrgrupp
 • Taxa för vatten och avlopp
 • Taxa för hushållsavfall

Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 2/11 2011:

 • Försäljning av mark till Botrygg Bygg AB för byggande av bostäder
 • Taxa för livsmedelskontroll
 • Återuppbyggnad av templet i Sommarro (första diskussion om en eventuell återuppbyggnad av templet som bränts ner)
 • Remiss om program för personer med funktionsnedsättning
 • Budget 2012, beredning, första diskussion

Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 29/11 2011:

 • Biogasavtal, ändrade avtal för att skapa ordning i dåliga avtal (som tecknades förra mandatperioden)
 • Krav på hårda energikrav vid försäljning av mark.
 • Norrcity, utvecklingsplan. Presentation för att förbereda beslut i januari.
 • Öppna sammanträden, att programnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten (vilket de inte varit tidigare)
 • Nya odlingslotter och koloniområden, beslut om plan för att skapa hundratals nya odlingslotter
 • Fördjupad översiktsplan för VINNA-området (Vintrosa och Lanna), utställning av plan
 • Fördjupad översiktsplan för Vivalla, start av arbetet

Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 29/11 2011:

 • Ansökan till Naturvårdsverket om Naturum vid Naturens Hus
 • VA-plan, projektdirektiv (beredning för senare beslut)
 • Rapport om konsultkostnader (svar på fråga från oppositionsföreträdare på tidigare möte)
 • Strukturplan Österport, plan för utveckling av området runt Österplan (tänkt som beslut, blev för beredning för att oppositionen ville ha mer tid)
 • Försäljning av mark för byggande av bostäder
 • Ny kombiterminal för godstrafik i Örebro, projektstart (beredning för beslut i mars)
 • Utvecklingsplan för Norrcity, start av samråd för att få in synpunkter från örebroarna kring förslagen (oppositionen ville vänta med att skicka ut den, vi valde att starta samrådet för att ge mer tid för diskussion)
 • Torgråd för Våghustorget, Stortorget och Våghustorget för att få bredare diskussioner om utveckling av torgen
 • Markförsäljning till bostadsrättsförening (som tidigare haft tomträttsavtal)
 • Tilläggsavtal om leverans av biogas, ännu fler ändrade avtal för att skapa ordning i dåliga avtal (som tecknades förra mandatperioden)

Och på tisdag, 6/3, kommer bland annat följande frågor upp:

 • Säkert och rent vatten, information om arbetet
 • Järnvägens höjdläge, information inför bred diskussion bland örebroarna (samråd skickas ut inom någon vecka)
 • Försäljning av mark för byggande av bostäder
 • Järntorget, principnför användning av torget och kommande utveckling och förändringar
 • Kollektivtrafikprogram, för att styra planeringen av stadsbusstrafiken framöver (som nu görs på länsnivå)
 • Vätternvatten, ställningstagande om hur det fortsatta arbetet ska gå till med att utreda en ev framtida vatternförsörjning från Vättern
 • Förstudie om Nobelbanan, delfinansiering från bl a Örebro
 • Plan för Vatten och avlopp, projektdirektiv
 • Strukturplan Österport, plan för utveckling av området runt Österplan
 • Ny kombiterminal för godstrafik i Örebro, projektstart

Inga beslut säger oppositionen.