Nej, kommunen ska inte bilda föreningar

En kombination av olyckliga formuleringar i samband med nämndbedlut och medvetet lögnspridande från delar av oppositionen i Örebro har skapat en del berättigade frågor om det fotbollsprojekt som Örebro kommun startar i Vivalla. Det korta svaret är: nej, Örebro kommun ska -självklart – inte skapa föreningar. Däremot ska vi stötta och bidra till att fotbollen och föreningslivet i Vivalla utvecklas.

Det långa svaret kommer nedan, klipper in mitt svar på den interpellation (fråga) som Staffan Werme (fp) ställt till mig i Kommunfullmäktige.

Svar på interpellation:
Om kommunala fotbollsklubbar
Fotboll är Sveriges största idrott och i Vivalla finns ingen idrott som engagerar fler barn och ungdomar (och vuxna) än fotboll. Det går säkert att hitta en bred politisk enighet i Örebro kommun om att använda gemensamma skattepengar för att underlätta och stötta fotbollsrörelsen.

Syftet med den fotbollssatsning som Kultur- och medborgarnämnden nu startar är att stärka föreningslivet i Vivalla, att engagera fler Vivalla-bor i föreningslivet och att göra det möjligt för fler barn och ungdomar att spela fotboll. Genom att bidra till organisation, rekrytering (av både ledare och ungdomar) och genom att öka intresset för organiserat fotbollsspelande stärks Vivallas föreningsliv och stadsdelen.

I Vivalla bor en stor andel av kommunens ungdomar och unga vuxna. I åldersgruppen 0-24 år är de cirka 3000. Med ett så stort antal är det logiskt att kommunen lägger mer resurser i området så att vi kan tillgodose de behov som finns av att ha en organiserad aktivitet på sin fritid. Det stärker individerna i området så att de får ökat självförtroende. Därför gör vi satsningen i Vivalla.

Den överenskommelse som finns mellan kommunen och det civila samhället och som kommunfullmäktige fattade beslut om 2010 ligger till grund för satsningen. I policydokumentet står: ”Det civila samhället bidrar till mångfald genom att ge individen fler möjligheter att utöva sitt engagemang och sina intressen. Kommunen ska därför stödja det civila samhället och underlätta förutsättningarna för framväxt av nya aktörer.”

Svar på Staffan Wermes frågor:
1) Vad är din syn på en start av en kommunal fotbollsförening i Vivalla?
Kommunen ska självklart inte starta någon ”kommunal fotbollsförening”, vare sig i Vivalla eller någon annanstans. Att starta föreningar är inte en kommunal uppgift, föreningar startas av engagerade människor. Lyckligtvis är det inte heller syftet med det projekt som Kultur- och Medborgarnämnden nu startar i Vivalla.

2) På vilket sätt har detta arbete diskuterats med de berörda föreningarna?
Fotbollssatsningen i Vivalla har diskuterats med många personer men det är först nu när projektet startas som det finns en grund för diskussionen: syftet med satsningen är att stärka engagemanget och deltagandet i fotbollsspelande och i fotbollsföreningar. Självklart ska detta ske i nära dialog och samverkan med de föreningar som finns i Vivalla.

3) Vilken syn på Vivalla-föreningarna har ledningen för ditt programområde egentligen?
Örebro kommun har, i stor politisk enighet, ställt sig bakom viktiga principer för samverkan mellan kommunen och det civila samhället. Vare sig Kultur- och medborgarnämnden eller Programnämnd Samhällsbyggnad (eller de tjänstemän som är verksamma inom dessa områden) har någon annan syn på samverkan mellan kommunen och det civila samhället än den som kommer till uttryck i den överenskommelse som gjorts.