Kulturen är en avgörande del i ett växande Örebro

Kommunfullmäktige, oktober 2016, min inledning om budget, mål och strategier för Programområde Samhällsbyggnad. Ungefär så här sa jag:

Ordförande, ledamöter, åhörare. Örebroare,
Det finns många viktiga besked i Kommunstyrelsens förslag till Övergripande Strategier och budget. Bifall till Kommunstyrelsens förslag:

• Vi rustar och tar ansvar för ett växande Örebro, med planering för skolor, förskolor, vård, omsorg, fritid, kultur, odlingslotter, parker, grönska, motion, idrott och mycket annat.

• Vi förbättrar förutsättningarna för att kunna ha korta byggprocesser, snabba besked och göra investeringar som lägger grunden för ett fortsatt växande Örebro. Fler företag och individer ska få chansen att förverkliga sina idéer i Örebro.

Men jag måste vara personlig.
Ett av de jag personligen sett fram emot mest – och längst – är att vi nu startar bygget av ett kulturkvarter där bibliotek, kulturskola, annan viktig kultur och andra spännande arrangemang kan samlas.

Mycket av det vi idag gläds åt, det som är förutsättningen för det växande Örebro vi ser idag, beror på beslut som våra företrädare fattat. Vi ska tacka dem för det, och vi ska inse vårt ansvar i att fatta liknande beslut nu när vi har ansvaret. Ett nytt kulturkvarter eller Kulturkluster är viktigt även av det skälet.

1. Ett växande Örebro behöver lyfta kulturen och bildningen – och se till att fler kan ta del av detta. Ett kulturkluster vid ån med Konserthuset och Riksbankshuset som grannar skulle lyfta Örebros stadskärna ett snäpp. Eller som vi skrev i en motion 2006: “Ett nytt Stadsbibliotek på fastigheten Nikolai 3:311 skulle kunna skapa ett kulturellt kraftcentrum längs Svartån och i anslutning till Konserthuset. Verksamheterna skulle delvis kunna integreras och funktioner samutnyttjas. Kulturhuset i Stockholm, med allt från bibliotek till konserter och utställningslokaler är ett spännande exempel. Ett nytt Stadsbibliotek skulle dessutom ytterligare förstärka Örebro som kulturstad.”

2. Om kulturen ska bli en verklig kraft att räkna med måste den vara tillgänglig för många. Tillgängligheten är en avgörande faktor. Den behöver inte vara lättsmält eller välpolerad, men den måste vara relevant för människor och vara tillgänglig så att många kan ta del av den. Om fler människor ska bli överraskade av kulturella yttringar som de själva inte visste att de var nyfikna på måste kulturen finnas där flöden av människor finns. Därför är det så bra om kulturen är ordentligt närvarande i stadskärnan.

3. Biblioteken är kulturens främsta, och viktigaste, aktör. Ingen kulturell verksamhet når så många som biblioteken och ingen annan kulturell verksamhet (eller kommunal verksamhet rent generellt för övrigt) uppfattas som så neutral och öppen för alla. Därför är det så klokt att samla kulturella verksamheter runt ett bibliotek – på det sättet kommer fler människor att upptäcka saker de inte visste att de var intresserade av.

4. Konserthuset (som vi nu rustar för cirka 140 miljoner kronor) ligger där det ligger. Om vi tror att det kan tillföra något (och dra nytta av andra aktörer) borde fler kulturella verksamheter ligga i närheten. Själva poängen med kluster är ju att samlingen av verksamheter i sig bidrar till att alla de samlade verksamheterna växer.

Det finns alltså goda skäl till att vi gör den här satsningen.
Eller som vi formulerade det 2006: ”Det bästa vi har på den vackraste tomten som är kvar.”