Hög byggtakt – Örebro växer!

Hög byggtakt, Byggstart i Södra Ladugårdsängen, Fler lägenheter med överkomliga hyror, Mycket hyresrätter i Örebro, Nu börjar CV-området förändras, Skola eller kontor mellan Rudbecksskolan och gatan? Och mer… – läs mer nedan!

Nedan: aktuellt april 2017:

 • Det blev rekord 2016: Aldrig har det byggts så mycket och aldrig har vi blivit så många fler Örebroare. Cirka 2100 bostäder blev klara förra året (och byggtakten fortsätter vara hög – även om den nivån inte kan hålla sig). Vi blev samtidigt drygt 2400 fler örebroare. Örebro är populärt!
 • Nu ökar takten i omvandlingen av CV-området. Örebro kommun börjar arbetet med ett så kallat planprogram tillsammans med Jernhusen som äger marken. Se presentationen av tankarna här
  Här är Jernhusens presentation
 • Nu antas den första detaljplanen på Österplan-området. Först ut är den gamla bussterminalen, i ett något senare skede kommer fastigheten där Coop idag har sin butik att förvandlas och butiken flyttar ut i hörnet mot Rudbecksgatan. Se en presentation av den första etappen här
 • Är du nyfiken på hur det som nu börjat byggas på Södra Ladugårdsängen kommer att se ut? Här finns en presentation av de första etapperna

Nedan: aktuellt februari 2017:

 • Aspholmen är idag ett område för kontor och viss handel, men även industri och lagerverksamhet. Om 30 år räknar kommunen med att området är en del av innerstaden med såväl bostäder som annat som hör till en stadsdel. Tillsammans med fastighetsägarna på Aspholmen pågår arbetet med en vision och strukturplan som skissar hur omvandlingen kan gå till.
 • Ombyggnad och tillbyggnad av Varberga centrum möjliggörs genom en detaljplan som nu är antagen. Det innebär att mer handelsyta kan skapas, att både bostadshus och fritidsgård kan byggas högre och att torget kan bli större och förbättras.
 • Detaljplanen för Pettersbergs idrottsplats ändras för att möjliggöra framtida utbyggnad och byggande av exempelvis ytterligare förråd.

2016 tycks bli ännu ett rekordår
Än så länge är siffrorna för 2016 preliminära men det mesta tyder på att både befolkningsökningen och bostadsbyggandet slår nya rekord. Det tidigare rekordet på befolkningsökning var 2019 fler örebroare (2014) och det verkar slås i år. Även det tidigare rekordet för bostadsbyggande verkar slås. Det tidigare rekordet på antal nya inflyttade bostäder på ett år (i modern tid) var 1052 (2015). Den höga takten på bostadsbyggandet har alltså ökat, och det enda vi kan vara helt säkra på är att en så här hög takt inte är möjlig över tid… Några exempel på bostadsbyggande och stadsutveckling som är på gång (fler finns på http://bjornsundin.se/aktuellt/bygg/):

 • De första husen håller på att byggas i Södra Ladugårdsängen och det första har kommit så långt att kommunen nu kan sälja marken (Örebro kommun säljer inte sin mark förrän byggen är påbörjade). Här kan du läsa mer om hur de första etapperna kommer att utformas: http://www.orebro.se/byggorebro/sodraladugardsangen.4.3ea82f1c1507495b49b226a.html
 • Nya villor, parhus och radhus i Norra Bro möjliggörs i en detaljplan som beräknas antas i vår.
 • I samarbete med fastighetsägarna runt ”fd Coop” i Lillån arbetas med detaljplaner som ska möjliggöra såväl bostäder som skola i området.
 • Atlas Copco utvidgar sin verksamhet i Norra Bro (precis som vid Gustavsvik) och eftersom både företaget och kommunen gärna ser att så många som möjligt av de anställda cyklar till och från jobbet har vi beslutat att tidigarelägga en investering i cykelbana dit som skulle gjorts senare, samt att förlänga sträckan.

Nedan: aktuellt under hösten 2016:

Siffror på att Örebro bygger mest av de stora städerna. Sedan några år är Örebro den större stad i Sverige som bygger flest bostäder per invånare. Utöver vissa delmarknader i Storstockholm är Örebro den bostadsmarknad där det för närvarande byggs mest i hela Sverige. Det konstaterar Boverket i sin återkommande analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden. Här finns siffror från Boverket som visar byggtakten.

Byggstart i Södra Ladugårdsängen. I höstas började de första husen byggas i det nya Södra Ladugårdsängen, 2 km från city. Jag hade äran att ta första spadtaget på Botryggs fastighet, som kommer att stå klar hösten 2017. Totalt kommer cirka 6000 örebroare att bo i cirka 3000 lägenheter när området är klart om några år. Om du vill läsa mer om stadsdelen (med en kvartersstruktur som jag brukar beskriva som ”typ Kreutzberg, Berlin”…), kan du läsa mer om hur området planeras här.

Staten måste ta ansvar! I slutet av november skrev jag tillsammans med kloka kamrater i Svenska Dagbladet om att S-kommuner går före och bygger: ”Det är ingen slump att flera av de mest expansiva kommunerna i dessa län leds av socialdemokratiska styren.” Vi påpekade att staten också måste hjälpa till: 1. Korta överklagandetiderna!,2. Bygg ut infrastrukturen!, 3. Säkerställ byggbranschens kompetensförsörjning!, 4. Ge allmännyttan större svängrum! och 5. Se över riksintressena! Här kan du läsa artikeln.

Hög byggtakt skapar miljonregn! I december delades den statliga ”Byggbonusen” ut för första gången. Det är ett särskilt statsbidrag som ska belöna och stödja kommuner som bygger mycket bostäder och tar ansvar när det gäller flyktingmottagande. Örebro kommun fick 59,7 miljoner i bonus, mycket mer än vi vågat budgetera med. Att Örebro får så mycket pengar (och bygger så mycket bostäder) beror framförallt på snabba och smidiga processer på Stadsbyggnadskontoret för att underlätta och öka bostadsbyggandet. Vi bör alla rikta ett särskilt tack till de fantastiska medarbetarna på Stadsbyggnadskontoret och till de andra som skapar förutsättningarna för ett växande Örebro! Vi hade hoppats på 40 miljoner men det blev alltså ytterligare nästan 20 miljoner rakt in i kommunkassan.

Mer bostäder och mer sammanhållen stad på väster. I september presenterade vi idéer om hur området mellan Varberga och Nya Hjärsta kan användas bättre för att binda ihop områdena, skapa lugnare trafikmiljö och skapa nya bostäder. Här finns en liten film om detta.
Eller läs mer om förslaget här.

Sveriges arkitekter belönar Örebro. Örebro kommun fick pris som ”Årets möjliggörare” på Sveriges Arkitekters stora festtillställning, Arkitekturgalan, i slutet av november. Vi får priset för att vi prövar en ny modell för att i markanvisningen ge arkitekten makten över byggandet. Projektet slutförs under våren och vi hoppas att det ska vara så framgångsrikt att vi kan fortsätta med det som en del i ordinarie markanvisning av kommunalt ägd mark. Här kan du läsa mer om projektet.
Sveriges Arkitekter genomförde ett seminarium om projektet, som du kan se i efterhand här (45 minuter).

Kinesiska företag hjälper till mot kapacitetsbrist inom byggbranschen? I september var ett antal stora kinesiska byggföretag på besök i Örebro för att studera förutsättningarna för att etablera sig här. De var mycket intresserade och vi kommer att ha fortsatt kontakt med dem, och se på vilket sätt det kan bidra till Örebros tillväxt. Idag är det nämligen kapacitetsbrist inom hela bygg- och anläggningsbranschen: det finns inte tillräckligt mycket utbildad arbetskraft och inte tillräckligt mycket produktionskapacitet för de stora investeringarna i väg och järnväg och det enorma bostadsbyggande som Sverige behöver.

Fler lägenheter med överkomlig hyra! Under hösten har vi lagt en hel del kraft på att ta fram en modell för hur Örebro kommun kan bidra till att det byggs fler lägenheter med rimliga hyror. Vi är nu så nära att vi säkert kan säga att vi under början av 2017 kan presentera en modell för ska vissa kommunalt ägda tomter framöver bara kommer att säljas till fastighetsägare som sätter ”rimliga hyror”. Det är ett av de sätt Örebro kommun jobbar med social hållbarhet: Att vi är en av Sveriges ledande kommuner på nyproduktion är inte tillräckligt, fler måste också ha råd att efterfråga de nya bostäderna. Modellen blir den första juridiskt hållbara i Sverige. Läs mer här.

Nordiskt arkitekt-intresse för Örebro. Som enda svenska kommun var Örebro inbjudet till Nordiska Rådets arkitekturkonferens ”More Architecture” i Helsingfors i oktober. Vi presenterade hur Örebro jobbar med planering och markförsäljning, och hur det innebär att vi kan kombinera snabbhet med kvalitet, arkitektonisk ambition och bra livsmiljöer. Som vanligt kommer många fram efteråt och vill veta mer, några tyckte att det var det mest intressanta under konferensen och vi blev preliminärt inbjudna till en EU-konferens nästa höst…

CV-området blir ett fantastiskt tillskott till stadskärnan om några år. Fastighetsägaren Jernhusen har i många år arbetat med planeringen för hur CV-området (mellan USÖ och CV-gatan) i framtiden ska kunna vara ett blandat område med både bostäder och arbetsplatser. Jernhusen och Örebro kommun har diskuterat frågan under många åt och nu börjar ett mer konkret arbete för att steg för steg göra området till en levande del av stadskärnan. Kommunen har varit tydlig: om cirka 20 år kommer området inte domineras av tung industri, men vi tänker inte driva på för att verksamheten ska tvingas flytta. Fastighetsägaren Jernhusen avgör själv takten på omvandlingen, men kommunen är positiv till inriktningen.

Nya bostadsområden planeras. Södra Ormesta, Sörbyängen (snett mittemot ICA Universitetet) och Marieberg är tre exempel på detaljplaner som tagit form under hösten. I samtliga fall handlar det om att möjliggöra för bostadsbyggande men även service, förskolor och skolor. Sörbyängsplanen planerar för en tät bebyggelse med flerbostadshus, de andra två blandade områden med både enfamiljshus och flerbostadshus.

Mark förbereds för nya företagsetableringar. Söder om Berglunda och Truckstop-området möjliggör en ny detaljplan för fler företagsetableringar, med anslutning till motorvägen när en ny trafikplats byggs norr om Bauhaus-varuhuset. Området är viktigt för att Örebro även i framtiden ska kunna erbjuda snabb etablering åt företag som vill flytta till Örebro (eller som växt ur sina tidigare fastigheter i Örebro). LIDLs stora lageretablering (som ger flera hundra jobb) har möjliggjorts genom en rekordsnabb ändring av detaljplanen i Pilängen, än en gång visar Sveriges effektivaste stadsbyggnadskontor hur viktiga de är för Örebros tillväxt!

Skola eller kontor på en av citys sista lediga tomter? Mellan Rudbecksgatan och Rudbecksskolans skolgård finns plats för en ny byggnad, som skyddar skolmiljön och skapar välbehövda lokaler i ett väldigt centralt läge. Örebroporten kommer nu, tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, att diskutera vidare vad som kan göras på tomten. Eftersom jag har pekat ut tomten många gånger för arkitekter och tjatat en del på fastighetsägaren, Örebroporten, är jag särskilt glad att det nu utreds vad som är lämpligt på tomten!

Riksintresse försvårar byggande. I höstas skapades ett nytt riksintresse för vattenverksamhet. Syftet är självklart bra men problemet är att riksintressen sätter stopp för andra prövningar. Och ett nytt riksintresse tar många år att tolka och precisera. Om detta riksintresse antagits tidigare i höstas hade Örebro kommun sannolikt inte kunnat anta detaljplanen som möjliggör 28 småhus nordväst om Björkhaga, i ett område som ligger inom det utpekade riksintresset. Huvudproblemet med det nya riksintresset är att det skapar osäkerhet: Ska man lägga arbete och pengar på att detaljplanera om staten kan försena processen många år?
Ska man investera i mark, söka framtida köpare, kontakta byggare och annat när det kan ta år för en statlig myndighet att pröva vad en annan statlig myndighet bestämt?

50 studiebesök har studerat ”Örebromodellen”. När det gäller nybyggande har Örebro kommuns modell för planering och markanvisning, den så kallade Örebromodellen, visat vägen för hur Svenska kommuner kan arbeta för att skapa en hög byggtakt. Intresset från andra kommuner för Örebro kommuns arbetssätt är mycket stort och Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun har sedan hösten 2015 tagit emot cirka 50 studiebesök med Örebromodellen som huvudtema.

Varför är ”Örebromodellen” så effektiv? Att Örebro är så framåt beror på såväl på historia och traditioner som på ett vägvinnande förändringsarbete på Stadsbyggnadskontoret under de senaste åren. Här är en 4-minutersfilm som berättar mer om hur det går till, alltid lika roligt att få så fint beröm från marknaden som vi får i den här filmen…

Politisk prioritering avgörande. Men det är också avgörande att den politiska ledningen pekat ut detta som ett prioriterat område. Och det har vi verkligen gjort (fast alla var inte överens om det: Moderaterna avfärdade vår ambition om 3000 nya bostäder på fyra år).

960 lägenheter markanvisade på 9 månader i Södra Ladugårdsängen. Det pratas ofta om hur lång tid det tar att komma igång med bostadsbyggen i Sverige, men Södra Ladugårdsängen är en bra illustration på varför Örebro ligger i topp när det gäller bostadsbyggande (flest nya lägenheter/invånare): det har tagit cirka 9 månader att markanvisa 960 lägenheter, det kommer att vara mindre än 2 år mellan markanvisning och inflyttning

Örebro bygger hyresrätter. När vi bygger ser vi också till att ha en bra blandning och att bygga en hållbar stad. En viktig aspekt är att se till att det byggs en hög andel med hyresrätter. Här finns en artikel om att Örebro inte bara bygger mest bostäder, vi bygger också mest hyresrätter.